خدمات

 پشتیبانی

متدولوژی پشتیبانی در لینکوتک

ما در لینکوتک پشتیبانی را به عنوان مرحله آغازین چرخه حیات نرم‌افزار بعد از اجرای پروژه می‌شناسیم.می دانیم انتظارات کاربران پس از استفاده از محصولات نرم افزاری تغییر می‌یابد و نیازها و درخواستهای جدیدی از سوی شما مطرح می گردد،کارشناسان پشتیبانی لینکوتک صبورانه آماده پاسخگویی به این نیازها می باشند.

پایدار انبساطی

بطور کلی استراتژی منحصر بفردی تحت عنوان استراتژی پشتیبانی پایدار انبساطی جهت ارائه خدمات استقرار و پشتیبانی در لینکوتک مورد استفاده است:

با اتکا به راهکار تولید در لینکوتک (آزمایش حین نظام فرایند تولید)پشتیبانی با یک پیش فرض کلی می باشد" عموم سوالات و درخواست ها ابتدایی می باشد و سریعا از طریق واحد پاسخگوی پشتیبانی قابل حل است". اما برای آن دسته اقلیت نیازهای دیگر که مسائلی اساسی و پیچیده تر می باشند درخواست به لایه تخصصی تر پشتیبان ارجاع داده می شود و این حرکت در لایه های فنی سازمان به سمت هسته تکنولوژی و تولید سیستم می باشد و بنا به پیچیدگی درخواست در یکی از این لایه ها استقرار یافته و پاسخ داده می شود.

*مدل نمایی زیر نشانگر چرخه فرایند و ترتیب راهبری و پشتیبانی پایدار انبساطی می باشد.


ممکن است برای درخواست دهنده در ابتدا این روش پشتیبانی به نظر وقت گیر یا خسته کننده باشد اما در واقع برایند این نوع خدمات مثبت تر از روش های نسل اول پشتیبانی می باشد . این ساده سازی ٬آسودگی خاطر را برای مشتری ایجاد می نماید اما در عمل روان سازی فرایند انتقال درخواست در این روش در لایه های پشتیبانی بر دوش خدمات دهنده می باشد.

بدین سبب که نیاز به متخصصان آگاه تری به:

مدیریت بحران٬ تحلیل مشکل٬ گزارش مشکل ٬و پیشخوان خدمات


می باشد و آموزش و جذب این دسته نیرو ها به مراتب گرانتر می باشد .

در ادامه به برخی از مزایای این روش اشاره شده:

-خدمات با کیفیت تر به خدمات گیرنده

-ارتباط خدمات گیرنده با یک واحد از طرح درخواست تا رفع نیاز

-شکل گیری اعتمادی ذهنی به واحد پشتیبانی به جهت الویت دادن به ارتباط انسانی نسبت به رابطه خشک سیستمی

-ارتقاء سطح رضایت و مطلوبیت نهایی خدمات گیرنده از نحوه دریافت خدمات