خدمات

 استقرار

متدولوژی استقراردرلینکوتک

تحلیلگران لینکوتک با تحلیل و آنالیز اطلاعات به دست از آمده از مرحله مشاوره و با استفاده از گزارشات تهیه شده به شکل نمودارها، چارت ها و گیج های مختلف نقش عمده ای در جهت توسعه کسب و کار و تحلیل عملکرد سازمان ایفا می نماید.با بررسی دقیق عملکرد در کلیه بخش های تحت نظارت به مدیران ارشد سازمان شما کمک خواهیم نمود تا سریعترین و دقیقترین تصمیم ها را در جهت افزایش میزان بهره وری سازمان اتخاذ نمایند.

ما همواره سیاستی را برای استقرار محصولات خود در سازمان شما انتخاب مینماییم تا بتوانیم با توجه به بازه‌های زمانی تعیین شده در قرارداد اهداف مورد نظرتان را عملی نماییم.

کارشناسان لیتکوتک با مطالعه و بررسی دقیق مدل‌های موفق جهانی تلاش کرده اند بهینه ترین خدمات را دراستقرار سیستم ها به شما ارائه دهند.

بر همین اساس سیاست های استقرار لینکوتک حاصل سال ها تلاش کارشناسان خبره این حوزه می باشد.

امکان سنجی

در نقطه آغازین باید فرآیندهای اصلی جهت ایجاد پروژه تعیین شوند.در ادامه بر اساس نوع پروژه تعامل بین مدیران پروژه در سازمان شما و همکاران ما در لینکوتک آغاز می گردد.در طی برگزاری نشست های اولیه با مدیران و براساس شرایطی همچون میزان اطلاعات در دسترس،زمان،بودجه و...برنامه زمانی تقریبی پروژه برآورد می گردد.

تحلیل فرآیندها

دراین فاز اطلاعات استخراج شده از مراحل قبل توسط کارشناسان آموزش دیده تحلیل و آنالیز می گردد و بر این اساس مناسب ترین راهکار در جهت تحقق اهداف سازمان شما ارائه می گردد و در پایان، پیش‌نیازها و الزامات صعودشرکت از وضعیت فعلی به مطلوب، فهرست می‌شود تا در سازمان پیاده‌سازی شوند.

پیاده‌سازی

در این مرحله تیم فنی پروژه، با در نظر گرفتن نیازمندی‌هایی که در جریان فازهای قبلی شناسایی شده،راهکارمناسبی را در جهت انطباق این نیاز ها با نرم افزار پیشنهادی پیاده‌سازی می‌کند.

واقع نمایی

در این مرحله مهندسی مجدد فرآیندهای مدل شده در مراحل پیشین صورت می گیرد و تصویر روشنی ازنقش های سازمانی و میزان تأثیر هر یک از نقش ها در فرآیند کلی تولید نرم افزار ترسیم می گردد

در ادامه بسته نرم افزاری نهایی تولید و پیاده سازی و تست اولیه محصول انجام می شود

آماده سازی نهایی

پشتیبانیدر این گام تست کارکرد سیستم و ثبت اشکالات و عدم تطابق های سیستم مورد بررسی قرار می گیرد.کارشناسان در مراحل پایانی استقرار،عملیات وارد نمودن داده های قدیمی از سیستم های پیشین به سیستم جدید و همچنین روابط سیستم های دیگر در سازمان با سیستم جدید را برقرار می سازند.

پشتیبانی

در این مرحله، پشتیبانی مستمراز فرایندها و سیستم جدید انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، مسائل در کم‌ترین زمان ممکن حل می‌ گردند.در ادامه بروز رسانی، تصحیح خطاها و بهبود مستمر فعالیت ها صورت می گیرد.در نهایت، نتایج و خروجی‌های به‌دست آمده با اهداف پروژه مقایسه و ممیزی می‌شوند.