پارسى،راهکار یکپارچه کسب و کارهای سازمانی

نیاز اصلی کسب و کارهای سازمانی را میتوان در سه بخش مالی، حقوق دستمزد و اداری دسته بندی کرد.این راهکار شامل تمامی امکاناتی است که از یک سیستم نرم افزاری به منظور مدیریت اطلاعات و عملیات حسابداری، دفترداری، فروش، پرسنلی و حقوق و دستمزد انتظار دارید.
هدف اصلی تولید و گسترش استفاده از نرم‌افزارهای کسب وکار افزایش بهره بری از راه کاهش هزینه‌ها و  سرعت بخشیدن به چرخه تولید می باشد.

مجموعه نرم افزارهای پیشنهادی لینکوتک در این حوزه به شرح زیر می باشد:

سيستم های مالی

سامانه حسابداری مالی

سامانه دریافت و پرداخت


مديريت منابع انسانی

 

سامانه حقوق دستمزد

سامانه مدیریت منابع انسانی

سامانه جذب و استخدام

 

اتوماسيون اداری

 

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه دبیرخانه

سامانه تکریم ارباب رجوع

 


این طرح میتواند حسب نظر مدیریت مجموعه در بخشهای مختلف توسعه یافته و با بهره گیری موثر از این سیستمها مدل مدرنتر مدیریتی را در سازمان محقق سازد