بیمه سازی نام تجاری و منافع

راه حل های سیستم مدیریت و کنترل توسعه لینکوتک محصولات،افراد،و دارایی های شما را در حالیکه شفافیتی را برای ذینفعان فراهم می کند بصورت امن نگه می دارد.

صرف نظر از اینکه کسب و کار شما بزرگ است یا کوچک شما می توانید عملکرد خود را در حالیکه به اهداف سیستم مدیریت و کنترل توسعه با کمک راهکار جامع سیستم مدیریت و کنترل توسعه دست می یابید به حداکثر برسانید.ارزش افزوده های مورد توجه؟

افزایش حاشیه سود– کاهش مصرف انرژی - توسعه سریعتر محصول و محل کار امن تر

کاهش خطر پذیری برای محصولات و افراد

افزایش شفافیت برای ذینفعان