پیش پردازندگی

بازتعریف کردن پیش پردازش

رویکرد لینکوتک برای پایگاه داده ی پیش پردازش به منظور امکان بهره وری از پیش پردازش از ابتدا طراحی شده است.LinkCoTech RUSH تنها پیش پردازنده ارائه شده در بازار است که در این پارادایم جدید از ابتدا طراحی شده است، برای هر دو پردازش تحلیلی و تعاملی ، بهینه سازی شده است. این جای تعجب نیست که تحلیلگران صنعت ، لینکوتکرا به عنوان رهبر واضح بازار ستایش می کنند.

بر اساس درک از معماری و قدرت ذاتی کهارائه می دهد،LinkCoTech RUSH ، برای استفاده در موارد زیر طراحی شده است:

معماری های چند هسته ای برای پردازش موازی گسترده
مقدار زیادی از RAM بر روی مادربرد اصلی به طور مستقیم در کنار CPU قرار دارد
نرم افزار ی که در پیش پردازش استفاده می شود
معماری پایگاه داده ذخیره سطر و ستون را اعمال می کند
معماری کالای x86