هوشمندسازی تجاری

اطلاعات غنی ، هوشمندی هدفمند

با نرم افزار هوشمند سازی تجاری فرآیندها و تصمیم گیری های هوشمندانه اتخاذ نمایید.

چگونه می توانید به کارکنان برای تصمیم گیری سریع تر و بهتر و افزایش بهره وری کلی آنها کمک کنید؟ با ارتباطدادن آنها به خدمات و اطلاعات مورد نیازشان صرف نظر از موقعیت مکانی ذخیره اطلاعات . راهکارهوشمند سازی لینکوتک( Business Intelligence) به افراد شما برای اینکه عملکرد موثرتری داشته باشند یاری می دهد.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

توانایی بیشتر برای دسترسی و تجزیه و تحلیل داده ها بدون دخالت واحد فناوری اطلاعات

تصمیم گیری سریع تر و تعاملی
نظارت دقیقتر عملکرد نسبتی

مسئولیت پذیری بیشتر با دید به شاخص های عملکرد کلیدی توسط خط کسب و کار

پاسخگویی سریع تر، در شرایط مدیریت بحران