پرونده غایی منابع انسانی

استعدادبکار گرفته شده ، فرآیندهای کارآمد، و الزامات قانونی با استفاده از راهکار یکپارچه منابع انسانی طراحی شده برای کسب و کار در هر اندازه. دارایی های مهم خود و نیروی انسانی را بطور موثر مدیریت کنید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

درآمد بالاتر در هر معادل تمام وقت (FTE) بهبود تعامل کارکنان ،کاهش هزینه نیروی انسانی به ازای هر کارمند و بسیار مزایای عملکردی دیگر