مدیریت و یکپارچه سازی فرآیند کار

بهینه سازی فرایند های کاری

ایجاد فرآیندهای نوآورانه با فرایند مدیریت کسب و کار و راهکار یکپارچه سازی

رسیدن به سطوح بالاتری از انعطاف پذیری، کارایی و پاسخ دهی. فرایند مدیریت کسب و کار (BPM) و راهکار یکپارچه سازی می تواند به شما برای حمایت از نیازمندی های در حال تکامل کسب و کار با ابزارهای مدل سازی فرایند قوی، استانداردها، و بهترین شیوهبرای هم زبان شدنمدیریت کسب و کار و فناوری اطلاعات.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

فرآیندهای کسب و کار خودکار، انعطاف پذیر، یکپارچه که برنامه های کاربردی و جغرافیایی را تحت پوشش خود می گیرد.
دسترسی سریع تر به اطلاعات از هر دستگاه و یا محیط با بهره از ساختاری کاربر محور
روند بهبود یافته چرخه های زندگی، از طراحی و استقرار به تجزیه و تحلیل و نظارت

بهبود مدل سازی داده ها و تکنیک های مدیریت فراداده
استقرار راهکار تسریعی،عملیات کارآمد، و بهبود فرآیند مداوم