لینکوتک جهت حفظ پیشقدمی خود در عرصه تکنولوژی و فناوری اطلاعات بصورت مستمر در حال سرمایه گذاری بر ارتقاء توان تکنولوژیکی و دامنه خدمات یکپارچه خود به مشتریان می باشد تا همواره بتواند تجربه ای مناسب و ابزاری کارآمد را در اختیار مشتریان خود بگذارد و رضایت را برای آنها در پیوستن به خانواده خدمات گیرندگان از لینکوتک به ارمغان آورد.

بهرمندی گروه مشتریان شرکت ، از بروز رسانی های سالانه سامانه های خدماتی لینکوتک .نویدی در ارتقاء و تکامل مستمر خدمات می باشد.تعامل نزدیک مجموعه با مشتریان از طریق سامانه هوشمند مستقر بر سیستم های شرکت جهت دریافت نیازهای جدید، پیشنهادات و گزارشات خطا ، پویایی را در تکامل و همکاری را در رشد جهت پوشش نیازهای شما فراهم می نماید.