ایجاد تمایز و مدیریت سلامت خدمات زیستی

پیش بینی بهتر ورفع نیازهای بیماران در سراسر جهان با نرم افزار علوم زیستی ما

با نرم افزار ما برای صنعت علوم زیستی یک فرآیند توسعه یافته جایگاه ویژه برای بیمار که بصورت نزدیکی با نیازهای بازار و جایگاه هم راستا است اجرا کنید.بدون توجه به اندازه سازمان خود یک دید کامل به شبکه توزیع خود با بهینه سازی تولید و عملکرد زنجیره تامین بدست آورید.با تجهیز نیروی فروش خود با بینش زمان واقعی در سابقه ،محصول،اطلاعات فروش یک تصمیم گیری بهتر و سریعتر اتخاذ کنید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

پاسخ دهی سریع تر به تغییر در نیازهای جایگاه و بازار

بهینه سازی انباشته سرمایه و حداقل نمودن اتمام موجودی

افزایش سطح ایمنی بیماران ، تقاضا و کاهش مرجوعی

افزایش وفاداری مشتری، رضایت مندی و تکرار کسب و کار

درآمد عالی و ارتقاء اثربخشی نیروی فروش