سیستم نظارت

ایجاد پیش گسترانه تعادل میان فرصت ها و تهدید ها

با راهکار هوشمند نظارت، ریسک و اجرا «GRC» از ارزش های سازمان خود محافظت نمایید.

هزینه و تلاش مورد نیاز برای جلوگیری فعالانه از حوادث خطرناک و نقض انطباق را کاهش دهید. با بهره گیری از راهکار هوشمندنظارت، ریسک و اجرا «GRC» شما برای بدست آوردن بینش زمان واقعی در موضع ریسک،فرآیندهای GRCخودکار ابزاری کارا دارید و برنامه های ریسک و پذیرش را در استراتژی ، برنامه ریزی و اجرای عملیاتی خود تعبیه می نمایید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

کاهش ریسک و ضریب پذیرش تخلفات با نظارت خودکار از شاخص های کلیدی
دید بهتر در سراسر ابتکارات خطر، آستانه، و اشتیاق
کاهش خطر دسترسی های غیر مجاز با نظارت و مدیریت متمرکز
به حداقل رساندن تأثیر و طول مدت وقایع خطرناک
کاهش هزینه و تلاش انطباق، خطر، و برنامه های حسابرسی