سیستم مدیریت یکپارچه عملکرد

روش فائق آمدن بر اهداف

مشاهده اطلاعات کامل 360 درجه از هر دو عملکرد عملیاتی و مالی

از اهداف مالی و عملیاتی خود پا فراتر بگذارید و ارزشهای پایدار و سریعتر را ایجاد کنید. با بهره گیری از راهکار یکپارچه مدیریت(EPM) عملکرد سازمانی می توانید در به دست آوردن زمان واقعی، دید360 درجه نسبت به شاخص های عملکردی،وفق سریع به شرایط متغیر تجارت و تسهیل ادراک تصمیم گیری در سراسر سازمان خود پیشگام باشید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

اجرای استراتژی کارآمد و برنامه ریزی کسب و کار
افزایش چابکی و توانایی پیش بینی دقیق رویدادهای آینده
بهبود تعامل و بازده نسبت زمان به ارزش کارکنان
گزارش دهی و تجزیه و تحلیل سریع تر و مورد اعتماد
حداکثر شدن سود و هزینه های بهینه سازی شده