سبد کالاهای مصرفی

در بازار اول باشید ، نرخ بازگشت سرمایه را به حداکثر برسانید و خدمات درخشان به مشتریان خود ارائه دهید.

صرف نظر از ابعاد کسب و کار، دستیابی به سه رویکرد مورد اشاره یک هدف می باشد.تاثیر تکیه بر راهکار سبد کالای مصرفی بر روی موفقیت شما در سرعت دهی و نوآوری از خلق ایده تا ارائه انکار ناپذیر است

.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

 

درصد سود بیشتر از تولیدات جدید

افزایش شناخت نام تجاری و وفاداری به آن

ترقی سود پایدار از هزینه های ترفیعی

پاسخگویی سریعتر به نیاز

ارتقاء سطح خدمات و رضایتمندی مشتری

بهینه سازی فرایند انبارداری

کاهش هزینه های تولید ، حمل نقل و توزیع