سامانه چک و خزانه داری

استفاده کارآمد از نقدينگي و پرهيز از بروز مشکلات ناشي از کمبود وجوه نقد را مي‌توان يکي از نگراني‌هـاي مسئـوليـن مـالـي سازمان‌ها وموسسات اقتصادي دانست. به همين خاطر اسـت کـه کنتـرل و نظـارت بـر گـردش وجـوه نقـد در مـوسسـات يـادشـده، اهميت ويژه‌اي دارد. تجربيات موجود نشانگر آن است که موفقيت چنين موسسات و سازمان‌هايي را مي‌بايد تا حدي مرهون مديريـت شـايستـه‌ آنها پنداشت که زمينه‌هاي لازم را براي پرداختهاي برنامه‌ريزي شده فراهم کرده است. سامانه سیستم چک و خزانه داری، به عنوان بخشي از مجموعه سيستم يکپارچه پارسی، تلاش کرده است تسهيلات لازم براي مديريـت بهينه وجوه نقد و کنترل وضعيت نقدينگي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي را مهيا سازد.

webdesign.png ثبت اتوماتيک چک هاي دريافتي تجمعي در سند
ثبت اتوماتيک پاس نمودن گروهي چک ها در سند برگه دستور پرداخت وجه جهت تائيد مديريت درهنگام صدور چک
ثبت اتوماتيک سند دريافت و پرداخت هاي نقدي و دريافت و ارسال حواله در سند مالي
حفظ تاريخچه و سابقه چک و جستجو بر اساس هر يک از فيلدها
جستجو چک بر اساس شرح چک کنترل مجوز پرداخت هاي تائيد نشده و يا دستور پرداخت هاي تائيد شده توسط مديريت
کنترل کامل موجودي بانک ها بر اساس کسري ، در جريان وصول ، جمع پرداختي و دريافتي ها
 کنترل کامل دسته چک با احتساب چک هاي مانده و صادر شده الصاق هر نوع فايل مورد نظر به اسناد (HTML،WORD،Email)و رويت آنها حتي از داخل سند تعيين محدوده فعاليت براي سيستم حتي بيشتر از يک دوره مالي
طراحي سند حسابداري به دلخواه چکهاي دريافتي و پرداختي بر اساس شرح مورد نظر
انجام مکاتبات اداری و نامه نگاری با متقاضیان از طریق سامانه
cms.png ایجاد، اصلاح و حذف چک‌های مورد نظر
امکان ثبت و نمایش آرتیکل‌های مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک
امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق
نمایش چک‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه
امکان راس‌گیری مجموعه‌ای از چک‌ها برای تاریخ‌های مختلف
امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی
وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چک‌ها و گرفتن گزارش‌
دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک
گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک
واگذاری گروهی چک ها به بانک
ecommerce.png گزارش چک هاي صادره عهده حساب بانکي ، اسناد دريافتني ( چک اشخاص ) نزد صندوق ، اسناد دريافتني (چک اشخاص) نزد بانک
گزارش کاردکس حساب بانکي و صندوق ها
تهيه گزارش از چک هاي در جريان وصول با احتساب تعداد روزها
گزارش مانده حساب با احتساب چک هاي وصول شده و يا نشده
امکان تهيه گزارشات مغايرت بانک
قابليت ارسال کليه گزارشات به نرم افزار