سامانه تجمیع حسابها

برخی از سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دارای زیر‌مجموعه‌هایی هستند كه شخصیت حقوقی آنها مستقل از این سازمان‌ها است و فعالیت‌هایشان به طور جداگانه ثبت و ضبط می شود. این دسته از موسسات اقتصادی برای دسترسی گزارش جامعی از مجموعه‌ی عملكرد سازمان، نیازمند تهیه گزارش‌های تجمیعی می باشند.وظایف اصلی سامانه تجمیع حسابها لینکوتک،تجمیع اطلاعات مالی شرکت‌هایی که چندین شرکت زیرمجموعه دارند، خواه این شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی مجزا باشند یا به‌عنوان شعبه‌ای از شرکت مادر در حال فعالیت باشند و همچنین تهیۀ گزارش‌‌های حسابداری، صورت‌های مالی، کنترل اطلاعات و هر نوع گزارش خاص دیگری که مدنظرمدیران ارشد سازمان باشد و پشتیبانی از مدل‌های تجمیع اطلاعات مالی می باشد.با استفاده از این سامانه دغدغۀ مدیران مالی درخصوص تجمیع‌کردن حساب‌ها و اسناد و کنترل‌ها و تهیۀ گزارش‌‌های لازمِ مرتبط به پایان خواهد رسید.

امکانات سامانه

webdesign.png تجمیع اطلاعات مالی یک یا چند شرکت یا شعبه از شرکت اصلی و مادر، در فواصل مورد‌نیاز سازمان
تجمیع اسناد به‌صورت گروهی یا تک‌به‌تک و به‌تفکیک تاریخ، برحسب نیاز سازمان
منتقل‌کردن اسناد به‌صورت یادداشت، موقت و قطعی به مرکز داده (دیتابیس) مادر و اصلی
تعریف تفصیل‌ها در بانك اطلاعاتی مركز به صورت منحصر به فرد
انتقال تفصیل‌ها از بانك اطلاعاتی مركز به دیگر شعبه‌های تجمیعی در صورت تجمیع حساب‌ها در سطح تفصیل منحصر به فرد
انتقال اسناد به صورت خلاصه سند در محدوده‌ی تاریخ انتخاب شده یا تك‌تك اسناد
تعریف معین‌ها در بانك اطلاعاتی مركز به صورت منحصر به فرد
انتقال معین‌ها از بانك اطلاعاتی مركز به دیگر شعبه‌های تجمیعی
انتقال سند در دوره‌ی موقت و دائم و همچنین ثبت ویژگی شعبه‌ی ارسال كننده‌ی سند
cms.png تفکیک شرکت‌ها یا شعبه‌ها با استفاده از کد ویژه به هریک از آن‌ها و اخذ گزارش‌‌های متنوع و تفکیک‌شده
تمامی گزارش‌هایی که در سیستم حسابداری مالی، کاربر می‌تواند تهیه کند، در نرم‌افزار حسابداری تجمیعی نیز موجود است، با این امکان که می‌توان به‌تفکیکِ هر شرکت یا شعبه نیز گزارش تهیه کرد.
حذف اسناد منتقل‌شده و انتقال مجدد اسناد به مرکز داده (دیتابیس) تجمیعی
بازنویسی اسناد جدید روی اسناد منتقل‌شدۀ قبلی، درصورت تنظیم این امکان در بخش تنظیمات
تهیۀ گزارش از اسناد منتقل‌شده و آخرین وضعیت آن‌ها
ecommerce.pngتهیه گزارش از وضعیت اسناد تجمیعی
گزارش اسناد مازاد مرکز و اسناد غیر یکسان
گزارش از اسناد منتقل‌شده و آخرین وضعیت آن‌ها
 گزارش به تفکیک هر شعبه