تنظیم سازی مدیریت زنجیره تامین

ارائه نظم کامل، بهبود پاسخگویی، و کنترل هزینه ها با استفاده از سیستم مدیریت زنجیره تامین.شما برای منطبق شدن بصورت سریع و مقرون به صرفه با تغییرات بازار ،سرمایه گذاری در فرصت های جدید،ارائه خدمات عالی،با نرم افزار مدیریت عرضه زنجیره تامین که برای سازمانها با هر اندازه طراحی شده است تقویت روابط خود با تامین کنندگان، مشتریان،عقد قرارداد با تولید کنندگان در سراسر جهان را تسهیل و تقویت نمایید.
ارزش افزوده های مورد توجه؟

پاسخگویی سریعتر به تغییرات در عرضه و تقاضا
موجودی بهینه سازی شده با دقت پیش بینی های بیشتر و دید بازار
افزایش تحقق نظم کامل با برنامه ریزی یکپارچه و تدارکات
کاهش و بهینه سازی هزینه های عملیاتی و حمل و نقل
بهبود بهره وری انبار با فرایندهای خودکار و کنترل های مکانیزه تر