تطبیق انقلاب دیجیتال با بازار رقابتی

انقلاب رسانه دیجیتال ، گسترش کانال های توزیع دستگاه ها و فرمت ها شده و این امر شکل گیریرقبای زیرک باعث شده است. چگونگی بقا و تداوم رشد دراین صنعت دغدغه ای می باشد که با تکیه بر راهکار جامع صنعت رسانه پیشگام بودن در ارائه متفاوت و نوآورانه با دسترسی به بینش عمیق از نیازهای بازارمیسر میسر می گردد.


ارزش افزوده های مورد توجه؟

بهینه سازی عملکرد دارایی و بهره برداری

مدیریت موثر ریسک تولید

کارایی برتر در فروش کالا، خرید، حمل و نقل

افزایش دید به عملیات معدنی

انطباق بهبود یافته با مقررات دولت و نیازهای کسب و کار

کاهش مصرف انرژی و منابع

کنترل شدیدتر در مدیریت ریسک عملیاتی