رایانش ابری

محاسبات ابری لینکوتک امکان این را به شما می دهد که گام بعدی را در تجارت خود بردارید و تغییر را در کمتر از یک ماه احساس کنید.

رایانش ابری روش شما را در دسترسی و انبارداری داده های کامپیوتری متحول می کند.صرف نظر از اینکه شما قبلا بستری اولیه در سازمان پیاده سازی نموده اید و بدنبال توسعه آن می باشید یا در پی پیاده سازی کامل یک راهکار می باشید ،راه حل های رایانش ابری لینکوتک با انعطاف شما را برای نوآوری در کسب و کارتان یاری می دهد، در حالیکه شما فقط برای نیازهای خود هزینه می کنید و نه بیشتر. علاوه بر این، راه حل های ما برای استقرار سریع طراحی شده است، بنابراین شما می توانید با نیازهای کسب و کار در حال تغییر منطبق شوید و اجرای بهتر و سریعتر داشته باشید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

کاهش سرمایه گذاری در صف مقابل و بهره مندی بیشتر از هزینه های عملیاتی انعطاف پذیر
کاهش هزینه ها با حذف زیرساخت هایگران فناوری اطلاعات و پرسنل متخصص برای استقرار، عمل ، و ارتقاء سیستم
تطبیق رشد کسب و کار از طریق راه حل های مقیاس پذیر که به شما بستری جهت انطباق سریع اعطا می کند.