با بهره گیری از نرم افزاری صنایع تولید خودرو هزینه ها را کاهش داده ، وفاداری مشتری را تقویت نمایید.

با راهکار نرم افزاری هوشمند سازی صنایع خودروسازی تجربه خرید مثبتی را برای مشتریان به ارمغان بیاورید.ما شما در درک بهتر انتظارات مشتری در توسعه و نوآوری ، کیفیت و قیمت گذاری با حفظ خط مشی های سازمانی یاری می دهیم.برتری های بهره گیری از راهکار اختصاصی صنایع تولیدی ، تامین کنندگان ، فروش و خدمات خودرو را دریابید.


ارزش افزوده های مورد توجه؟

گسترش افق دید بر چرخه رفتاری محصول و مشتری

بهبود برنامه ریزی و نظارت متمرکز

تصمیم گیری سریعتر و آگاهانه تر

حاشیه سود بیشتر در فروش و خدمات

خدمات طبقه بندی شده و بهینه به مشتریان

کاهش زمان چرخه توسعه و تولید

ایجاد تعامل نزدیک بین تولید و بازار تقاضا

همکاری موثرتر میان واحد اداره و زنجیره ارزش