با تکیه به نرم افزارهای تجاری از قبیل نرم افزارهای متحرک،تکنولوژی پیش پردازش،رایانش ابری و دیگر سیستم های از این قبیل که امکان بهره گیری از پیشرفتهای تکنولو‫ژی را به شما می دهند،نوآوری را بدون اختلال نهادینه کنید.کاربران را با ارائه سیستمی طراحی شده بر مبنی کاربر پسندی جهت پوشش نیازهای همه گروه های کاربران از عمومی تا تخصصی تحت تکفل بگیرید.همچنین بهترین شیوه ها را در سیستم های خود از طریق راهکارهای یکپارچه لینکوتک تزریق نمایید.‬
چرا نرم افزارهای تجاری ما را انتخاب می کنید؟
نرم افزار فعلی خود را حفظ کرده و بدون اختلال در سیستم خود از ارتقاء توسط بستر عمومی ما بهره مند شوید
تکنولوژی ها را با ریسک کمتر همگام نمایید
دریافت پشتیبانی در صنعت یا حوزه کسب و کاری که فعالیت دارید
سرعت تصمیم گیری با دسترسی سریع به اطلاعات صحیح
روندهای خود را به شبکه های تجاری،مشتریان،تامین کنندگان و شرکای تجاری خود گسترش دهید
جذب کاربران جدید امکانات پیاده سازی جدید در بستر توسعه سیستم خود