تقویت خط ارتباطی شهروندی با دولت

جامعه خود را براحتی و بصورت کارآمد با نرم افزار بخش عمومی ما حمایت کنید.

بهترین خدمات، امنیت، و زیرساخت را به عموم مردم ارائه دهید و بسیاری از بودجه و منابع خود را تولید کنید.نرم افزار بخش عمومی ما که برای تمام سطوح دولتی طراحی شده است می تواند به شما برای تحقق ماموریت های خدماتی شما کمک کند و کیفیت زندگی شهروندان شما را بهبود دهد.


ارزش افزوده های مورد توجه؟

بودجه متوازن

قوانین بهتر

بهبود خدمات اجتماعی

تعامل پویا با شهروندان

خدمات اجتماعی بی همتا

خدمات عمومی مطلوب