خدمات درمانی بهبود یافته و مدیریت جریان هزینه

همه چیز را یکجا داشته باشید!ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین با در نظر گرفتن چارچوب ضوابط قانونی و کنترل هزینه ها. با بهره گیری از راهکار نظام خدمات درمانی موسسه شما دستیابی به نتایج ویژه را در حین سوق مراجعین به زندگی بهتر میسر می شود.

 

ارزش افزوده های مورد توجه؟

 

خدمات مراقبتی و کنترل شخصی سازی شده

داده بهتر برای تصمیم گیری و نظارت

فرایند صورتحساب و دریافت سریعتر

فرایند مالی سازمان یافته

ساده سازی فرایند مدیریت دارایی و مواد

بهبود عملکرد کارکنان و مدیریت نیروی انسانی