جنبش یکپارچه

اتصال چند بعدی

نیروی کار خود را محدود نکنید و با سرعت برای جلو بودن در رقابت حرکت کنید.

با توجه به مطالعه اخیر تا سال 2013، بیش از 1،19 میلیارد نفر یعنی9/34%درصد از نیروی کار جهانی از نرم افزار تلفن همراه استفاده خواهند نمود. جلوتر از بازی بمانید . به کارکنان خود ابزاری را که آنهابرای مسئولیت رسیدگی به وظایف انتقادی و تصمیم گیری آگاهانه در زمان واقعی صرف نظر از موقعیت مکانی آنها نیاز دارند،با استفاده از نرم افزار های تلفن همراه خود برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ ارائه دهید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

بهره وری بالاتر نیروی کار
افزایش میزان پیروزی با دسترسی بوسیله تلفن همراه به داده های مشتری در زمان واقعی
تصمیمات سریع تر، آگاهانه تر در نقطه عمل
پاسخگویی بهتر، خدمات بیشتر به مشتریان
تسریع چرخه فروش
پیش بینی انعطاف پذیر، چابک و دقیق