چشم انداز تکنولوژی در لینکوتک مصادف با نوآوری

فرصت های جدیدی را با اعمال نفوذ فن آوری ها مانند رایانش ابری، پیش پردازش و محاسبات همراه کسب نمایید. مهم نیست که کسب و کار شما چه اندازه است بهره برداری فن آوری های نوآورانه به شما برای انطباق با تغییرات و تولید ارزش کسب و کارکمک می کند. هنگامی که شما بر روی یک هسته منسجم و مطمئن تکیه می کنید، می توانید بسرعت و با حداقل هزینه فن آوری های جدید طراحی شده مناسب با راه حل های سازمانی خود اتخاذ نمایید. اطلاعات در مورد زیرساخت های مقیاس پذیردرحمایت از کسب و کار در صنایعلینکوتک را مطالعه کنید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

اتخاذ سریع فن آوری های جدید و برنامه های کاربردی با استفاده از یک پلت فرم قابل انعطاف طراحی شده برای تغییر

استخراج ارزش از داده های بزرگ با استفاده از هوش کسب و کار صنعت پیشرو و محاسبات پیش پردازش

نیروی کار خود به دسترسی امن به اطلاعات کسب و کار خود دادههای سیستمی و ابزار تجهیز کنید

افزایش بهره وری کسب و کار و فناوری اطلاعات با سیستم های بر پایه رایانش ابری و پیش فرض یکپارچه سازی

امکان استفاده از نوآوری مستمر با مورد بهره برداری قرار دادن کانال ها و اکوسیستم لینکوتک