تدارک کاهش هزینه در طول زمان

تسهیل صرفه جویی در هزینه، انطباق تدارکات، و بازده فرآیند با راهکار مدیریت تدارکات

مدیریت کامل تجزیه و تحلیل به ازای هر منبع ،به روند پرداخت در تمام مناطق ،هزینه ها و یکپارچه سازی منابع و تدارکات برای به حداکثر رساندن صرفه جویی در هزینه با استفاده از سیستم مدیریت تدارکات که برای شرکت ها از در هر ابعاد و اندازه طراحی شده است .


ارزش افزوده های مورد توجه؟

تحت نظارت گرفتن تمامی مخارج در هر گروه هزینه ای
سرعت بخشی به توان مذاکره و صرفه جویی مکرر در هزینه ها
دید فزاینده به اطلاعات تامین کنندگان
کارآمد سازی فرایند ایجاد قرارداد و انطباق فرآیندها