راهکار تبدیل بنگاه بیمه به ساختار صنعتی

ایجاد فروش سود آور،نوآوری محرک و حصول اطمینان از شفافیت با نرم افزار بیمه ما

با تکیه بر راهکار جامع هوشمندسازی بیمه، زمان واقعی درک ، بینش کلی نسبت به کلیه ابعاد کسب و کار و سرعت رشد را تجربه کنید.خدمات بیمه خود را درخور نام تجاریتان نمایید. از نیروی فروش خود به نحو احسن استفاده کنید.ریسک و پذیرش « انطباق » را فعالانه مدیریت کنید و فرآیندهای زیرساختی خود را در سراسر کسب و کار خود کارآمدتر نمایید.


ارزش افزوده های مورد توجه؟

افزایش حق بیمه ناخالص ثبت شده
بهبود متوسط هزینه
رشد شاخص رضایتمندی مشتری

نرخ بالاتر تجدید نظر

حاشیه های بهبود یافته در کسب و کار جدید

بازگشت بهتر کل سرمایه گذاری