بدست آوردن بینش، ایجاد وفاداری، و تسهیل برتری عملیاتی

ارائه یک تجربه سازگار برای مشتری در تمام نقاط تماس با راهکار جامع بازاریابی که به شما برای برآورد خواسته های فزاینده مشتریان زیرک خود کمک می کند. وفاداری مشتری را در حالی که از بودجه های بازاریابی خود با تقسیم بندی بهتر، عرضه های شخصی سازی شده و رویارویی های تبلیغاتی کارا بصورت بهینه بهره برداری نموده اید ، تقویت نمایید.


ارزش افزوده های مورد توجه؟

بینش عمیقتر از به مشتری
افزایش ضریب نگهدارندگی
بازده بالا در سرمایه گذاری های بازاریابی
ساده سازی فرایندها
افزایش ضریب وفاداری مشتری