لینکوتک به عنوان اولین مرکز تخصصی ارائه راهکارهای پیشرفته در حوزه فناوری اطلاعات با خط و مشی تکنولوژی محور بر پایه دانش و ایده همواره در راستای خلق الگوهای های علمی-عملیاتی در حال سرمایه گذاری و توسعه مرزهای توانمندی کشور در این حوزه می باشد.

متدولوژی تولید در لینکوتک الگویی پیشرفته بر مبنای ساختار نوین آن می باشد. این مجموعه با ایجاد مفهومی عملیاتی تحت عنوان کارخانه مدلسازی و تولید سریع نرم افزار به پایگاهی امیدبخش و قابل اتکا جهت توسعه بسترهای هوشمندسازی و مکانیزاسیون در کشور مبدل شده.

همکاری با لینکوتک برای هر سازمان به عنوان فرصتی جهت تجربه کردن ساختار هوشمند و ساخت یافته در حوزه فناوری اطلاعات می باشد.همواره گام برداشتن در عرصه های جدید همراه با نگرانی و دغدغه رویارویی با التهاب تغییر بوده و این نگرانی ها موجبات صرف نظر بسیاری مراکز در اجرایی کردن ساختارهای توسعه سازمان ایشان در بستر فناوری اطلاعات را باعث شده .

شرایط و زمان آن فرا رسیده که با استفاده از توانمندی و تجربه لینکوتک در اجرا و پیاده سازی پروژه های سفارشی متعدد از این پس با اطمینان در توسعه ساختار خود پیشگام باشید و لذت تجربه بهره گیری از دانش و نوآوری را برای سازمان خود به ارمغان آورید.