اطلاعات و همبستگی

پروراندن همبستگی و تقویت ساختار

با بهره از راهکار مکاتبات و مدیریت محتوا برای سازمان خود ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به موفقیت را فراهم نمایید.

تجربه کاربری بصری، سریع و مدرن برای کارکنان, مشتریان و شرکای خودایجاد کنید. پلت فرم مکاتبات و نرم افزار مدیریت محتوا می تواند به شما برای افزایشبینش، انعطاف پذیری، نوآوری و کار گروهی در هر زمان، در هر نقطه دسترسی به اطلاعات کلیدی و فرآیندها کمک کند.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

حداکثر بهره وری با تعامل و به اشتراک گذاری محتوا
تصمیم گیری سریع تر، آگاهانه با دسترسی از اطلاعات مبتنی بر نقش
سیستم مدیریت محتوا کارآمد با کنترل متمرکز و گردش خودکار
بهبود ارتباطات بین نرم افزار ها ، رابط های عمومی و تحت موبایل لینکوتک
بازگشت و دریافت ایمیل کمتر، انتقال دانش آسان تر، و اتفاق نظر سریع تر