مدل های کسب و کار انعطاف پذیر، برایند مثبت سرعت انجام بر مبنای حجم موجودیت /کاهش هزینه های عملیات

با راهکار اختصاصی صنایع نوین رشد تصاعدی را باعث شوید و با با نرم افزارهایی با فن آوری های بالا برای شرکت ها از هر اندازه،رشد سود آور را تسهیل نموده و چیزهایی را که مشتریان برای راه حل ها می خواهند بدست آورند ،استفاده کنند و هزینه کنند را انطباق دهید.ببینید که شما چطور می توانید پیشنهادهای نوآورانه را پیش از انباشته شدن ارائه دهید و فرآورده ها را بسرعت در سطح جهانی برای بهتر راضی کردن مشتریان با ادراک فوق العاده امروزی ایجاد کنید.

ارزش افزوده های مورد توجه؟

افزایش درآمد حاصل از مدل های کسب و کار جدید

کاهش DSO و خطرات مالی

سرعت و حجم بالاتر محصولات جدید

زمان عرضه و تولید کوتاهتر

هزینه های پایین تر فهرست ها « موجودی ها »