تولید نظام در تحقیقات و آموزش عالی

عملکرد و رتبه بین المللی موسسه خود را ارتقاء دهید. با راهکار نرم افزاری مراکز آموزشی ، دانشگاهها و پژوهشگاهها در تحقیقات پیشرو ، عملکرد دانش پژوهان را تقویت و فرایندهای مالی را تسهیل نمایید .

ارزش افزوده های مورد توجه؟

ارتقاء عملکرد ،بهبود نیرو و حافظهدانش آموزان.

ارتقاء مرتبه سازمانی و اعتبار.

افزایش درآمدها و وجوه موقوفه.

بهبود کیفیت تحقیقات و ایمنی .

مدیریت برتر مالکیت فکری و تجزیه وتحلیل مدیریت

بهره وری بالاتر کارکنان و فرایند های کارآمد منابع انسانی

بودجه بندی و هزینه های قابل ذخیره سازی در بخش ها