سیستمی متمرکز

ارتقا سرعت پیشرفت تکنولوژی

سادگی در اوج پیچیدگی

انتخاب درست

احاطه کامل بر عملکرد تمام فرآیند های سازمانی